2.aktivitāte

Kategorija: Aktivitātes

Suspendēto daļiņu transportēšanas modelēšana

Mērķis: Izstrādāt suspendēto daļiņu transportēšanas un depozīcijas telpisko struktūru

 

Darba uzdevumi un iegūstamie rezultāti:

2.1.Suspendēto daļiņu transportēšanas modeļa izveide

Apraksts: Izmantojot esošās iestrādes, tiks izveidots apakšbaseinam specifisks suspendēto daļiņu transportēšanas modelis. No 1.aktivtātē iegūtajiem viļņu datiem tiks aprēķināts maksimālais orbitālais daļiņu ātrums gar krastu, izmantojot lineāro viļņu teoriju. Tiks aprēķinātas viļņu (izejas dati no 1.aktivitātes) radītās garkrasta straumes. Balstoties uz iepriekš veiktajiem aprēķiniem, tiks aprēķināti daļiņu pārvietošanās ātrumi atbilstoši sedimentu tekstūrai.

Rezultāts: Suspendēto daļiņu transportēšanas modelis. Datu bāze ar modeļa ģenerētajiem viļņu radīto garkrasta straumju datiem, kas tālāk (pēc vajadzības) var tikt vizualizēta kā GIS slāņi un izmantoti cita veida (piemēram, piesārņojošo vielu pārnese) aprēķiniem. Datu bāze ar modeļa ģenerētajiem daļiņu pārneses ātruma datiem, kas (pēc nepieciešamības) var tikt vizualizēta kā GIS slāņi. Dati tiks izmantoti 2.aktivitātes 3.darba uzdevumā.

2.2.Vētru laikā pārnesto daļiņu attāluma aprēķini.

Apraksts: Izmantojot 2.aktivitātes 1.darba uzdevuma ietvaros izstrādāto daļiņu pārneses modeli, tiks aprēķināti attālumi cik tālu vienas vētras laikā var tikt pārvietotas smilšu daļiņas.

Rezultāts: Datu bāze ar modeļa ģenerētajiem daļiņu pārneses attālumiem vētru laikā, kas var (pēc nepieciešamības) tikt vizualizēta kā GIS slāņi. Dati tiks izmantoti modeļaprēķiniem 2.aktivitātes 3.darba uzdevumā.

2.3.Modelēt suspendēto daļiņu uzturēšanās laiku un  transporta ceļus.

Apraksts: Izmantojot 2.aktivitātes 1.darba uzdevuma ietvaros izstrādāto modeli un 2.aktivitātes ietvaros veiktos modeļaprēķinus tiks aprēķināts laiks (cik ilgi daļiņas ir suspendētā stāvoklī) un attālums (cik tālu un kādos virzienos šīs daļiņas var pārvietoties) suspendēto daļiņu kustībām vienas vētras laikā. Tiks aprēķināta pārnesto daļiņu ietekme uz piekrasti. Šie dati tiks apstrādāti un telpiski attēloti. Pēc lauka darbu (3.aktivitāte) noslēgšanas un jaunu datu iegūšanas, tiks veikta atkārtota modeļa palaišana datu pārbaudei un jaunu datu ieviešanai/integrācijai.

Rezultāts: Rezultātā tiks iegūti dati par suspendēto daļiņu ietekmi uz krastu, kas tiks izmantoti 3.aktivitātē.