1.aktivitāte

Kategorija: Aktivitātes

Viļņu lauku modelēšana

Mērķis: Izstrādāt viļņu enerģijas sadalījumu un dinamiku laikā un telpā Latvijas (Kurzemes) piekrastes zonai Baltijas jūrā

 

Darba uzdevumi un iegūstamie rezultāti:

1.1.Pielāgot viļņu raksturlielumu izmaiņas ģenerējošu modeli Latvijas piekrastes specifikai.

Apraksts: Viļņu modelis WAM, kas ir šobrīd piemērotākais projekta mērķu izpildei, tiks adaptēts un kalibrēts Latvijas piekrastes specifikai, izmantojot pieejamos datus un iepriekšējās iestrādes.

Rezultāts: Modelis, kas pielāgots projekta vajadzībām.

1.2.Pagātnes viļņu raksturlielumu izmaiņu aprēķini.

Apraksts: Tiks veiktas simulācijas ar viļņu modeli WAM, izmantojot ģeostrofisko vēju datu bāzi no Zviedrijas Meteoroloģijas un hidroloģijas institūta (informācija par vēju ik pa 6h). Simulācijas tiks veiktas aptuveni 40 gadu ilgam periodam (sākot no 1970. gada). Tiks identificēti rajoni, kuros izmaiņas ir visbūtiskākās.

Rezultāts: Tiks iegūti dati par viļņu augstumu, virzienu un periodu (iespējams vēl kāda papildus informācija). Aprēķināta viļņu enerģija un tā izmaiņas laikā un gar krastu. Dati (modeļa izejas) tiks apkopoti datu bāzē, kas tālāk ir izmantojama GIS slāņu izstrādei (pēc nepieciešamības) un analītiskai apstrādei 3.aktivitātes ietvaros.

1.3.Nākotnes scenāriju izstrāde.

Apraksts: Tiks veikta viļņu lauku simulācija nākotnes klimata scenārijam Latvijas (Kurzemes) piekrastes zonai Baltijas jūrā. Nākotnes klimata scenārijs tiks izvēlēts izvērtējot attiecīgajā brīdī pieejamos klimata scenārijus un to piemērotību pētījuma vajadzībām, tai skaitā tiks izvērtētas reģionālās (CORDEX) un globālās (IPCC) klimata projekcijas.

Rezultāts: Dati (modeļa izejas) par viļņu lauku izmaiņām atbilstoši nākotnes klimata scenārijam.