Izstrādāti bioloģiskās daudzveidības indikatori

Kategorija: 4.aktivitāte

 

EEZ KLIPS 4.aktivitātes ietvaros izstrādāti jauni bioloģiskās daudzveidības indikatori, kas raksturo klimata pārmaiņu kontrolēto fizikālo ietekmi

Aktivitātes ietvaros tika veikta padziļināta 3.aktivitātes ietvaros apkopoto un apstrādāto datu analīze, kā arī identificēti parametri, kas raksturo klimata kontrolēto fizikālo faktoru ietekmi. Analīzē tika ņemti vērā tādi aspekti kā bioloģisko daudzveidību raksturojošo sugu klātbūtne, jutīgums, tolerance u.c., attiecībā pret ārējā spiediena izmaiņām. Tika atlasīti piemērotākie parametri un izvērtēta nepieciešamība tos papildus modificēt (matemātiskā apstrāde) vai veidot uz to bāzes vairākus parametrus summējošu indikatoru.

Aktivitātes rezultātā tika izveidoti trīs jauni bioloģiskās daudzveidības indikatori, kas raksturo klimata pārmaiņu kontrolēto fizikālo ietekmi:

Funkcionālās daudzveidības indikatora faktu lapa

Kumulatīvā makroaļģu pārklājuma indikatora faktu lapa

Sugu daudzveidības indikatora faktu lapa