Partneri

Kategorija: Projekta partneri

 

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI).

LHEI ir vides ministra pārraudzībā esošs, valsts zinātnisks institūts, kurš pēta ar Baltijas jūras vidi un ekoloģiju saistītas fundamentālas un praktiskas problēmas. LHEI darbs galvenokārt ir orientēts uz Rīgas jūras līci un Baltijas jūras Latvijas daļu, kur arī LHEI ir atbildīgi par jūras vides monitoringu.

Izpētes virzieni:

 • Jūras vides monitorings
 • Ilglaicīgās izmaiņas Baltijas jūrā
 • Sezonālie cikli iesāļūdens planktona un bentosa cenozēs
 • Vertikālās plūsmas
 • Bentāles un pelagiāles saistība
 • Piekrastes bioloģiskā daudzveidība
 • Invazīvās sugas
 • Ekoloģiskā modelēšana
 • Toksiskās aļģes un aļģu toksīni
 • Biotestēšana
 • Ekoloģiskā riska noteikšana

 

Adrese: Voleru 4, LV-1007, Rīga, Latvija.

 

 

Projekta partneris ir Tallinas Tehniskās universitātes Kibernētikas institūta Viļņu dinamikas laboratorija.

Tā ir dibināta 2009. gada 1. janvārī kā struktūra, kas pēta viļņus un piekrastes zonu. Laboratorijas zinātnieki fokusējušies uz komplekso un nelineāro fenomenu viļņu dinamikā un matemātisko metožu izmantošanu viļņu izpētē. Viņu pētniecības joma ietver garo viļņu teoriju un tās pielietojumu, viļņu virsmas modelēšanu, viļņu klimata pētījumus un viļņu enerģijas pētījumus ar pielietojumu piekrastes zonu apsaimniekošanā.

Adrese: Akadeemia 21, 12618 Tallina, Igaunija