1.aktivitāte

Kategorija: Aktivitātes

Viļņu lauku modelēšana

Mērķis: Izstrādāt viļņu enerģijas sadalījumu un dinamiku laikā un telpā Latvijas (Kurzemes) piekrastes zonai Baltijas jūrā

Lasīt tālāk: 1.aktivitāte

2.aktivitāte

Kategorija: Aktivitātes

Suspendēto daļiņu transportēšanas modelēšana

Mērķis: Izstrādāt suspendēto daļiņu transportēšanas un depozīcijas telpisko struktūru

Lasīt tālāk: 2.aktivitāte

3.aktivitāte

Kategorija: Aktivitātes

Fizikālās ietekmes uz bentisko biotopu bioloģisko daudzveidību izvērtēšana

 Mērķis: novērtēt viļņu enerģijas un suspendēto daļiņu radīto ietekmi uz piekrastes zemūdens biotopu bioloģisko daudzveidību un izplatību.

Lasīt tālāk: 3.aktivitāte

4.aktivitāte

Kategorija: Aktivitātes

Bioloģiskās daudzveidības indikatoru izstrāde

Mērķis: izstrādāt indikatorus, kas sasaista bioloģiskās daudzveidības stāvokli ar ārējo fizikālo faktoru ietekmi 

Lasīt tālāk: 4.aktivitāte

5.aktivitāte

Kategorija: Aktivitātes

Publicitāte un sabiedrības informēšana

Mērķis: visām ieinteresētajām pusēm, ieskaitot zinātnisko auditoriju un plašāku sabiedrību, nodrošināt uz zinātniskiem pētījumiem balstītu zināšanu un informācijas pārnesi par klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.

Lasīt tālāk: 5.aktivitāte