Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansēto grantu "Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos" (KLIPS)

Kategorija: Par EEZ KLIPS

Pēdējo 100 gadu laikā konstatētais vidējās gaisa temperatūras pieaugums, izmaiņas Baltijas jūras sāļuma un ledus režīmos rada būtiskas viļņu, straumju un suspendētā materiāla pārneses negatīvās ietekmes uz zemūdens biotopu bioloģisko daudzveidību. Tāpēc pētījumam tika izvirzīts mērķis sasaistīt un iespēju robežās kvantificēt klimata izmaiņu radītās slodzes uz piekrastes bentisko biotopu bioloģisko daudzveidību.

Pētījumā tiks modelēta viļņu parametru telpiskā izplatība un ilgtermiņa tendence. Balstoties uz viļņu lauku modelēšanas rezultātiem, tiks veikta garkrasta straumju modelēšana un aprakstīts suspensdēto daļiņu transports, vektori un attālums. Tiks izstrādāts telpiskais fizikālo faktoru ietekmes gradients un izveidotas spiediena/ietekmes attiecības starp klimata kontrolētajiem fizikālajiem faktoriem un bioloģisko daudzveidību raksturojošajiem parametriem, kā arī tiks izstrādātas indikatoru faktu lapas.

Projekta primārās mērķa grupas ir valsts pārvaldes iestādes – Vides un reģionālās attīstības ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde, Zemkopības ministrija, savukārt sekundārās - Kurzemes plānošanas reģions, pašvaldības, piekrastes iedzīvotāji, zvejnieki un citas ar piekrastes izmantošanu saistītās uzņēmēju grupas.

Projekta rezultātā tiks adaptēti 2 modeļi, izveidotas 6 datu bāzes, 6 GIS slāņi, 2-3 indikatoru faktu lapas, novadīti 2 semināri un sniegta informācija masu medijiem. Pētījuma rezultāti tiks prezentēti 1-2 vietējās un 2 starptautiskās konferencēs, publicēti 1 starptautiskā un 1 vietējā recenzētā izdevumā.

 

Grants tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV02 „Nacionālā klimata politika” atbalstu un tā  īstenošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA).

Pētījums tiks īstenots kopā ar partneri - Tallinas Tehniskās universitātes Kibernētikas institūta Viļņu dinamikas laboratoriju.

Granta ilgums: 09.03.2015 – 30.04.2016 Kopējais granta finansējums no EEZ: 740977,00 EUR