5.aktivitāte

Kategorija: Aktivitātes

Publicitāte un sabiedrības informēšana

Mērķis: visām ieinteresētajām pusēm, ieskaitot zinātnisko auditoriju un plašāku sabiedrību, nodrošināt uz zinātniskiem pētījumiem balstītu zināšanu un informācijas pārnesi par klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.

 

Aktivitātes ietvaros tiks veikti sekojoši darba uzdevumi:

5.1.Projekta uzsākšanas un gala semināra organizēšana

Apraksts: Projekta uzsākšanas seminārā visas ieinteresētās puses, tajā skaitā valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, biedrību u.c. kompetentās iestādes tiks informētas  par tēmas aktualitāti, mērķiem un projektā plānotajām aktivitātēm, kā arī tiks veicināta aktīva dalībnieku līdzdarbība. Projekta gala seminārā visas ieinteresētās puses tiks informētas par projektā sasniegtajiem rezultātiem.

Rezultāts: Semināru protokoli. 

5.2.Publicitātes plāns

Apraksts: Projekta uzsākšanas seminārā projekta dalībnieki tiks iepazīstināti ar publicitātes plānu un sasniedzamo rezultātu plāns tiks saskaņots starp projekta partneriem.

Rezultāts: Izstrādāts publicitātes plāns

5.3.Tīmekļa vietnes izveide, uzturēšana un projekta atpazīstamības logo izveide 

Apraksts: Tiks izveidota projekta interneta mājas lapa latviešu un angļu valodās, kurā tiks ievietota informāciju par projektu – tā mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. Tīmekļa vietne tiks pastāvīgi aktualizēta, ievietojot tajā visas projekta aktivitātes, ziņojumus, u.c. materiālus, ka arī informāciju par plānotajiem pasākumiem. Tīmekļa vietne būs galvenais informācijas resurss plašākam sabiedrības lokam, pārklājot visas projekta mērķa grupas. Projektam noslēdzoties, tīmekļa vietne tiks integrēta esošajā LHEI mājas lapā – www.lhei.lv.

Rezultāts: Izveidota un patstāvīgi aktualizēta projekta interneta mājas lapa

5.4.Piedalīšanās starptautiska mēroga konferencē

Apraksts: Projekta laikā ar referātiem plānots piedalīties vienā no Baltijas jūras reģionā lielākajām starptautiskajām konferencēm par klimata izmaiņām - „Baltic Earth – Earth System Science for the Baltic Sea Region” (tajā piedalīsies divi cilvēki ar savām tēzēm). Par projektā iegūtajiem rezultatiem tiks informēti gan Baltijas jūras valstu, gan citi pasaulē vadošie zinātnieki. Papildus, projektā iesaistītie zinātnieki dibinās kontaktus ar vadošo institūtu zinātniekiem kuri strādā ar klimata maiņas problemātiku Baltijas jūras reģionā un pasaulē.

Rezultāts: Divi referāti starptautiskā konferencē

5.5.Piedalīšanās Latvijas mēroga konferencē

Apraksts: Projekta laikā ar referātu plānots piedalīties Latvijas Universitātes rīkotajā zinātniskajā konferencē, kur par projektā iegūtajiem rezultātiem tiks informēti Latvijas augstskolu studenti un pasniedzēji, Latvijas zinātnisko institūtu pētnieki, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, nevalstisko organizāciju un biedrību pārstāvji, kā rezultātā ikviens konferences dalībnieks iegūs visaptverošu un aktuālu priekšstatu par klimata maiņas ietekmi uz Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību.

Rezultāts: Vismaz divi referāti Latvijas mēroga konferencē

5.6.Zinātniskās publikācijas sagatavošana starptautiski recenzētam zinātnisko rakstu krājumam

Apraksts: Projekta laikā tiks sagatavota vismaz viena zinātniskā publikācija starptautiski recenzētam zinātnisko rakstu krājumam.

Rezultāts: Sagatavota publikācija 

5.7.Zinātniskās publikācijas sagatavošana Latvijā recenzētam zinātnisko rakstu krājumam 

Apraksts: Projekta laikā tiks sagatavota vismaz viena zinātniskā publikācija Latvijā recenzētam zinātnisko rakstu krājumam.

Rezultāts: Sagatavota publikācija 

5.8.Informēšana masu mēdijos.

Apraksts: Projekta laikā tiks sagatavoti divi populārzinātniski raksti ar mērķi izglītot sabiedrību par pētījuma problemātiku, projekta mērķiem un iegūtajiem rezultātiem. 

Rezultāts: Divi populārzinātniski raksti publicēti

5.9.Informatīvi izglītojošais materiāls brošūras veidā

Apraksts: Projekta laikā tiks sagatavota populārzinātniska brošūra par klimata pārmaiņu ietekmi uz Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību. Brošūra nodrošinās uz zinātniskiem pētījumiem balstītu informācijas pārnesi projekta mērķauditorijai, kas ietver valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, biedrību, nevalstisko organizāciju kompetentās personas, kā arī universitāšu studentus, skolēnus, vides gidus u.c. 

Rezultāts: Brošūra sagatavota un publicēta 

5.10.Projekta informatīvo plākšņu izgatavošana

Apraksts: Projekta iesniedzēja un partnera biroju telpās tiks izvietotas EEZFI un NFI Komunikācijas un dizaina rokasgrāmatas prasībām atbilstoši izgatavotas informatīvās plāksnes, kas atspoguļos finanšu instrumenta sniegto atbalstu.

Rezultāts: Izgatavotas un uzstādītas informatīvās plāksnes