4.aktivitāte

Kategorija: Aktivitātes

Bioloģiskās daudzveidības indikatoru izstrāde

Mērķis: izstrādāt indikatorus, kas sasaista bioloģiskās daudzveidības stāvokli ar ārējo fizikālo faktoru ietekmi 

 

Darba uzdevumi un sasniedzamie rezultāti:

4.1.Esošo un izstrādes stadijā esošo indikatoru izvērtēšana.

Apraksts: Ņemot vērā dažādu reģionu atšķirīgās fizikālās un bioloģiskās Baltijas jūras īpatnības, tiks izvērtēta šobrīd jau izstrādāto un izstrādes stadijā esošo zemūdens biotopu indikatoru piemērotība Latvijas piekrastes zonai. Tiks novērtēts vai šie indikatori var būt piemēroti fizikālās ietekmes izmaiņu raksturošanai, ņemot vērā to, ka lielākā daļa indikatoru tomēr raksturo vairāku iedarbību kumulatīvo līmeni.

Rezultāts: Izvērtēta jau izstrādāto un izstrādes stadijā esošo indikatoru piemērotība. Izveidots potenciāli piemēroto indikatoru saraksts.

4.2.Izstrādāt jaunus bioloģiskās daudzveidības indikatorus, kas raksturo klimata pārmaiņu kontrolēto fizikālo ietekmi.

Apraksts: Tiks veikta padziļināta 3.aktivitātes ietvaros apkopoto un apstrādāto datu analīze, kā arī identificēto parametru, kas raksturo klimata kontrolēto fizikālo faktoru ietekmi, analīze. Analīzē tiks ņemti vērā tādi aspekti kā bioloģisko daudzveidību raksturojošo sugu klātbūtne, jutīgums, tolerance u.c., attiecībā pret ārējā spiediena izmaiņām. Tiks atlasīti piemērotākie parametri un izvērtēta nepieciešamība tos papildus modificēt (matemātiskā apstrāde) vai veidot uz to bāzes vairākus parametrus summējošu indikatoru.. Izmantojot atlasītos indikatorus, tiks izstrādāta piekrastes bioloģisko daudzveidību raksturojoša karte GIS formā (Vides stāvokļa vērtējums).

Rezultāts: 2-3 bioloģisko daudzveidības indikatoru faktu lapas. GIS karte ar piekrastes vides stāvokļa vērtējumu.