3.aktivitāte

Kategorija: Aktivitātes

Fizikālās ietekmes uz bentisko biotopu bioloģisko daudzveidību izvērtēšana

 Mērķis: novērtēt viļņu enerģijas un suspendēto daļiņu radīto ietekmi uz piekrastes zemūdens biotopu bioloģisko daudzveidību un izplatību.

Darba uzdevumi un iegūstamie rezultāti:

 3.1.Galveno ietekmējošo faktoru ietekmes gradienta izveidošana

Apraksts: Izmantojot informāciju, kas tiks iegūta 2.aktivitātes ietvaros, tiks izstrādāts projekta teritorijas telpiskais fizikālās ietekmes gradients, gan katram ietekmes faktoram (viļņi, straumes, suspendētās daļiņas) atsevišķi, gan kumulatīvais (apkopojot visas apzinātās ietekmes), kā arī teritorijām, kuras saskaņā ar modelēšanas rezultātiem būs uzrādījušas lielāko ietekmes dinamiku, tiks veikta dinamikas analīze, identificējot dinamikas telpisko intervālu.

Rezultāts: Izstrādāta datu bāze un GIS slāņi (karte) ar fizikālās ietekmes gradientiem.

 3.2.Bioloģiskās daudzveidības novērtēšana attiecībā pret ietekmes gradientu. 

Apraksts: Tiks veikta esošās informācijas no iepriekšējiem projektiem analīze, salīdzinot bioloģisko daudzveidību raksturojošos parametrus vienāda tipa (substrāts, dziļums, u.c.) teritorijās, un kuras ir tikušas pakļautas atšķirīgiem fizikālās ietekmes (1.darba uzdevums) līmeņiem. Esošo datu ietvaros tiks identificēti parametri, kas raksturo apskatītās ietekmes līmeni. Analīzes vajadzībām, pēc nepieciešamības, tiks izmantoti statistiskie testi, piemēram, klāsteranalīze un principiālo komponentu analīze. Uz datu un zinātniskās literatūras analīzes pamata tiks izstrādāts parametru kopums, kas raksturo bioloģiskās daudzveidības reakciju uz fizikālās slodzes pieaugumu. Izmantojot izstrādāto ietekmes gradienta karti, tiks izveidota lauka darbu programma, kuras ietvaros tiks iegūta nepieciešamā papildus informācija, kā arī uz vietas pārbaudītas izvirzītās hipotēzes par bioloģisko daudzveidību raksturojošo parametru reakciju uz dažāda līmeņa slodzēm. Lauku darbu programmā plānots iesaistīt trīs projekta 3. aktivitātē iesaistītos cilvēkus. 

Rezultāts: Identificēti bioloģisko daudzveidību raksturojoši parametri, kurus ietekmē fizikālās ietekmes līmenis. Iegūta (lauka darbos) un apstrādāta papildus informācija, kas raksturo fizikālās ietekmes līmeni un nav tikusi adekvāti reģistrēta iepriekšējos pētījumos.

 3.3. Bioloģiskās daudzveidības reakcijas uz ietekmi nelinearitātes izvērtēšana, kristisko lūzumpunktu identificēšana

Apraksts: Tiks veikta esošo un lauka darbos iegūto bioloģiskās daudzveidības datu salīdzinošā analīze pret fizikālās ietekmes slodzi. Tiks novērtēts vai izmaiņas bioloģiskajā daudzveidībā ir lineāras attiecībā pret izmaiņām slodzes līmenī. Ja, līdzīgi kā citos ģeogrāfiskajos reģionos, tiks konstatēta nelineāra reakcija, tad tiks veikta nelinearitātes analīze, kā arī tiks veikts darbs lūzumpunkta identificēšanai.

Rezultāts: Testēta hipotēze par bioloģiskās daudzveidības nelineāru reakciju uz fizikālo ietekmi.